Holy Family Catholic Church

is a spiritually and socially active parish. Rooted in the Word of God and nourished by the Eucharist, we celebrate the life of our Lord Jesus Christ by proclaiming the Good News and providing spiritual growth, support and service with love. Founded by Italian immigrants a century ago, today our parish continues the tradition of extending a loving, caring and affirming welcome to all who join us as we Continue Our Journey of Faith.

La Chiesa Cattolica Santa Famiglia

e’ una parrocchia socialmente e spiritualmente attiva. Radicata nella Parola di Dio e nutrite dall’eucarestia, celebriamo la vita del nostro Signore Gesu’Cristo proclamando la buona novella e provvedendo crescita spirituale, supporto e servizio con amore. Fondata un secolo fa’ da immigranti italiani, oggi, la nostra parrocchia continua la tradizione di estendere un amorevole, caro e reconoscente benvenuto a tutti coloro che con noi continuano e condividono il nostro cammino di fede.

Ang simbahang katoliko ng banal na pamilya

ay isang masiglang parokya sa espirituwal at ugnayang panlipunan. Nakaugat sa salita ng diyos at pinalusog ng eukaristiya, ipanagdiriwant namin ang buhay ng ating panginoong hesukristo sa pagpapahayag ng mabuting balita at paguudulot ng paglago sa kabanalan, paggabay, at mapagmahal na paglilingkod. Itinatag ng mga dayuhang italiano may isang-daan taon na ang nakakalipas, ngayon ang aming parokya ay patuloy sa pag-ugit ng tradisyon ng mapag-aruga, mapagkalinga, at mapagkilang pagtanggap sa mga sumapi saamin habang patuloy sa paglalakbay sa panaampalataya.